Döviz Kuru Altin Fiyatlari
Gazete Manşetleri
Anket
1 Kasım Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?

1 Kasım Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?

 • Ak Parti
 • CHP
 • MHP
 • HDP
 • SP
 • DİĞER
Faydalı Siteler
 • T.C Kimlik No
 • TSK
 • SGK İşlemleri
 • Motorlu Taşıtlar Vergi Sorgulama
 • Ev Telefonu Faturası
 • Turkcell Fatura
 • Vodafone Fatura
 • Avea Fatura
 • Tren Hareket Saatleri
 • Uçak Hareket Saatleri
 • Vapur ve Feribot Saati
Alıntı Yazarlar
Ekonomi Haberleri
06.12.2010 13:17

Memurlara Evden Çalışma İmkanı Geliyor

Memurlara Evden Çalışma İmkanı Geliyor
Meclis Başkanlığı'na sunulan teklife göre, memurlara evde çalışma imkanı geliyor. Özürlülere de farklı mesai uygulanabilecek. Hakim ve savcılara verdikleri karar nedeniyle haklarında tazminat davası açılamayacak.

Meclis Başkanlığı'na sunulan teklife göre, memurlara evde çalışma imkanı geliyor. Özürlülere de farklı mesai uygulanabilecek. Hakim ve savcılara verdikleri karar nedeniyle haklarında tazminat davası açılamayacak.

KAMU HUKUKUNA TABİ GÖREVLERLE İLGİLİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİLER, SADECE İLGİLİ KURUM ALEYHİNE DAVA AÇABİLECEK

AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili zarara uğrayan kişilerin, sadece ilgili kurum aleyhine dava açabileceğini öngörüyor.

AK Parti'li Metin, AK Parti Siirt Milletvekili Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın imzasını taşıyan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapıyor.

Teklife göre, Devlet Memurları Kanunundaki ''Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar'' hükmü değişecek. Bu kapsamda, zarar gören kişiler bundan dolayı sadece kurum aleyhine dava açabilecek; ''kişisel kusur'' iddiasıyla bile olsa görevlerini yerine getiren personel aleyhine dava açılamayacak.

İdari Yargılama Usulü Kanununda da bu kapsamda değişiklik yapılıyor. Buna göre, idare mahkemeleri kararlarını 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, lehine karar verilen ilgili sadece idare aleyhine davacı olabilecek ve kamu görevlisi aleyhine ''kişisel kusur'' olsa bile tazminat davası açılamayacak. Ancak, idarenin kamu görevlisine rücu etme hakkı saklı tutulacak.

Bu kapsamda, Yargıtayın görevleri arasında sayılan ''görevden doğan tazminat davalarına'' bakmak hükmü de ilgili maddeden çıkarılıyor.

Bu düzenleme, henüz görülmekte olan davalar ile henüz kesinleşmemiş hükümler bakımından da uygulanacak.

Teklifle, ayrıca Adli Tıp Kurumundaki başkan yardımcılarının sayısı 2'den 5'e yükseltiliyor, bunlardan en az 2'si adli tıp uzmanı olacak.

HAKİM VE SAVCILARIN YAPTIKLARI İŞLEM VE VERDİKLERİ KARAR NEDENİYLE HAKLARINDA TAZMİNAT DAVASI AÇILAMAYACAK

Hakimler ve Savcılar Kanununda öngörülen değişikle; hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili yaptıkları işlem ve verdikleri karar nedeniyle haklarında tazminat davası açılması imkanı ortadan kaldırılıyor. Bu hakim ve savcıların kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hallerinde de geçerli olacak.

Hakim ve savcıların işlem, kovuşturma, işlem veya verdikleri kararlar nedeniyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilecek. Devlet aleyhine açılacak tazminat davalarında ise söz konusu işlem ve kararların ''kanuna ve hukuka aykırı'' olması temel kıstas olacak. Teklifte, bu aykırılığın dayandırılabileceği gerekçeler ''kayırma ve taraf tutma, düşmanlık ve kin'', ''sağlanan menfaat'', ''farklı bir anlam yüklenmeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırılık'', kararın ''soruşturma evrakında veya duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayandırılması'', ilgili evraklarda ''tahrifat'', ''hakkın yerine getirilmesinden kaçınma'' veya Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili düzenlemelerindeki hükümler şeklinde sıralanıyor.

Tazminat davasının açılması, hakime ve savcıya karşı bir ceza kovuşturmasının yapılması ya da mahkumiyet şartına bağlanamayacak.

Devlet aleyhine açılacak tazminat davaları ilgili hakim ve savcının görev yaptığı yerdeki asliye hukuk mahkemesinde, eğer dava asliye hukuk mahkemesinin görevinden kaynaklanıyorsa en yakın yerdeki asliye hukuk mahkemesinde ele alınacak. Bu davalar ilgili hakim ve savcıya re'sen ihbar edilmiş sayılacak.

Tazminat istemli davalar, kovuşturma sonucunda verilen hükmün ya da davalara ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılabilecek. Eğer tazminat kararı verilirse, devlet ilgili kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde ''görevini kötüye kullanan'' hakim ve savcıya rücu edecek.

Teklif, bu düzenleme doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanununda da değişiklik öngörüyor.

Öngörülen değişiklikler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hükümler, temyiz aşamasında olan kararlar için de uygulanacak. Görülmekte olan davalar da devlet aleyhine devam edecek. Yargıtaydaki davalar görevli ve yetkili asliye hukuk mahkemesine devredilecek.

MEMURLARA EVDE ÇALIŞMA İMKANI GELİYOR

Memurlara evde çalışma imkanı getiren, özürlü memurlara farklı mesai uygulanmasını düzenleyen ve yüzde 25'i ödenen idari para cezalarının yüzde 75'inden vazgeçilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin ve arkadaşlarının imzasının yer aldığı teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu'nun ''kanunlar gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleriyle ilgili'' maddesinde de değişiklik öngörüyor. Buna göre, bu durumdaki sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları, üzerinden yüzde 12 genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenecek. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde ise bir yıllık süre sınırı uygulanmayacak.

Ayrıca, Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırında ''sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücret'' esas alınacak. Üst sınırda da ''18 yaşından büyük'' sigortalıların kazancına göre hesaplanacak.

Hak ediş alacaklar, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; işverenlerin muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yarlandırılacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumunun hatalı işleminden kaynaklanan ödemeler, ''üç ay'' yerine, peşin veya 24 taksitte ödenebilecek.

ÖZÜRLÜLER İÇİN FARKLI MESAİ

Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan teklife göre, özürlüler için farklı çalışma saatleri düzenlenebilecek. Özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri, merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilecek.

EVDE ÇALIŞILABİLECEK

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkün hale geliyor. Memurlara, teknolojik gelişmelere uygun olarak ve günün şartlarına göre, gerektiğinde evlerinde, özel ofislerde veya benzeri başka yerlerde çalışabilmelerine imkan sağlanıyor.

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde, memurların çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenecek.

HAMİLE VE LOHUSA MEMURA GECE NÖBETİ YAZILAMAYACAK

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası yazılamayacak.

İDARİ PARA CEZALARINA YENİDEN YAPILANDIRMA

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 25'i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüz 75'i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla bu madde için öngörülen başvuru süresinin onbeş günden az kaldığı hallerde, bu alacaklar için bu maddeye göre yapılacak başvuru süresi, tahakkuk tarihinden itibaren onbeş gün olarak uygulanacak.

Yorumlar
Yorum Yaz
500 karakter kaldı...
İlişkili Haberler
Alex Telles Geliyor!
Galatasaray'ın Brezilya’nın Gremio takımından transfer ettiği Alex Telles Pazartesi günü saat 21:35'de menejeriyle birlikte İstanbul'da olacak
Cumhurbaşkanı Onayladı Çalışma Hayatı Değişiyor
Cumhurbaşkanı Gül, 6356 sayılı 'sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu'nu onayladı...
Şiddetli Yağış Geliyor
Metoroloji uyardı batıdan şiddetli yağış geliyor...
Facebook'ta Müzik Paylaşana Ceza Geliyor
Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısı'nda, internette müzik, film ve e-kitap paylaşanlara ağır yaptırım öngörülüyor...
Seçim Barajı Yerine 'Daraltılmış Bölge' Sistemi Geliyor
Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değiştirmeyi planlayan Ak parti Seçim barajını tamamen ortadan kaldırarak 'daraltılmış bölge' uygulamasını getirmeyi plalıyor. Ayrıca tercihli oy sistemi de gündemde...
Bayramdan Sonra Sıcaklar Geri Geliyor
Bayramın son günü Türkiye genelinde güneşli geçecek, hava sıcak olacak...